Filmy prezentacyjne

Poniższe krótkie filmy instruktażowe pokazują na prostych przykładach sposób pracy w programie.

Zostały nagrane ma komputerze wyposażonym w 4-rdzeniowy procesor i7-4790. Wszystkie filmy są nagrane w czasie rzeczywistym, bez żadnych cięć, pokazują więc realny czas pracy przy demonstrowanym zadaniu.


1) IgentForm- modelowanie typowego budynku (czas trwania 12:10)(wersja angielska z głosem)

Ten krótki film pokazuje jak zamodelować typowy budynek używając podejścia parametrycznego. Chociaż w programie IgentForm  można zaprojektować bardziej zaawansowane konstrukcje zawierające m.in. krzywe krawędzie lub fantazyjne przekrycia dachowe, nawet typowe konstrukcje mogą być zamodelowane około 30% szybciej w porównaniu do modelowania tradycyjnego. (Przykład referencyjny). Co więcej, model parametryczny może być później znacznie łatwiej modyfikowany, jeśli będzie to konieczne.

Modelowanie typowego budynku

2) IgentForm- Modelowanie prostej bryły (czas trwania 03:23)

Bryła prosta to bryła posiadająca dowolny kontur, której tworząca jest linią prostą i pionową. Boki konturu mogą być liniami prostymi, predefiniowanymi krzywymi (sinusoida, koło, elipsa, itd) lub dowolnymi krzywymi zdefiniowanymi przez użytkownika.

Film przedstawia następujące opcje:

 • Definicja parametrów bryły (kontur bryły, słupy narożne, wysokość, ilość kondygnacji)

 • Definicja parametrów linii konturu (belki, słupy, krzyżulce, ściany, otwory w ścianach, zastrzały, balustrady)

Modelowanie prostej bryły

 

3) IgentForm- Modelowanie złożonej bryły (czas trwania 02:05)

Bryła złożona to bryła tworzona na podstawie 3 konturów – dolnego, środkowego oraz górnego. Kontur dolny może być dowolny, kontury środkowy i górny są takie same jak kontur dolny z możliwością niezależnego ich przeskalowania na osiach X i Y oraz przesunięcia i obrotu. Tworząca bryły złożonej może być linią prostą (w przypadku modyfikacji tylko konturu górnego) lub krzywą (w przypadku modyfikacji konturu środkowego)

Film przedstawia następujące opcje:

 • Definicja parametrów bryły (kontury bryły – dolny środkowy, górny, wysokość, ilość kondygnacji, płyty środkowe)

 • Definicja parametrów linii konturu (belki, krzyżulce, ściany)

Modelowanie złożonej bryły

 

4) IgentForm- Modelowanie dachu (czas trwania 03:34)

Modelowanie konstrukcji dachu jest dostępne dla dowolnego konturu z uwzględnieniem krzywych linii na bokach konturu. Tworzenie kształtu dachu opiera się na podnoszeniu w górę linii konturu (lub linii wewnętrznych) według predefiniowanych krzywych (sinusoida, koło, elipsa, itd) lub dowolnych krzywych zdefiniowanych przez użytkownika i odpowiednim dobieraniu kształtu dachu (według tych samych zasad). Bardziej złożone kształty można uzyskać poprzez prostą parametryzację dwóch lub większej ilości linii. W przypadku wyboru belek kratownicowych kształtowaniu podlega zarówno górna jak i dolna powierzchnia dachu (według tych samych zasad).

Film przedstawia następujące opcje:

 • Definicja parametrów bryły (siatka belek dachowych, przekroje stalowe belek, belki kratownicowe)

 • Definicja parametrów linii konturu (podnoszenie jednej lub wielu linii, modelizacja górnej i dolnej powierzchni dachu)

Modelowanie dachu

 

5) IgentForm- Docinanie brył (czas trwania 02:54)

Konstrukcja może składać się z jednej lub wielu brył. Program umożliwia zdefiniowanie relacji docięcia jednej bryły do innej bryły (lub grupy brył) traktowanej jako parametr. Oznacza to, że po każdej zmianie dowolnego parametru w dowolnej bryle (zmiana wymiarów, zmiana kształtu dachu, itd) bryły zostaną automatycznie docięte. Bryły mogą być docinane zewnętrznie (pozostaje część konstrukcji znajdująca się na zewnątrz bryły docinającej) lub wewnętrznie (pozostaje część konstrukcji znajdująca się wewnątrz bryły docinającej).

Film przedstawia następujące opcje:

 • Definicja wielu brył (dodanie nowej bryły, prosta parametryzacja)

 • Definicja docinania brył (wzajemne docięcie się dwóch brył)

Docinanie brył

 

6) IgentForm- Pozycjonowanie brył (czas trwania 02:21)

Konstrukcja może składać się z jednej lub wielu brył. Program umożliwia zdefiniowanie relacji położenia bryły względem innej bryły traktowanej jako parametr. Oznacza to, że po każdej zmianie dowolnego parametru w dowolnej bryle (zmiana konturu, zmiana wysokości, itd) położenie brył zostanie automatycznie zmienione. Bryły mogą być pozycjonowane w pionie (górny poziom jednej bryły zrównany z dolnym poziomem drugiej bryły, itp.) oraz z poziomie (dopasowanie punktów charakterystycznych konturów obydwu brył).

Film przedstawia następujące opcje:

 • Wczytanie pliku zawierającego kilka brył (wybranie z listy ostatnio używanych przykładów)

 • Definicja położenia brył względem siebie (dopasowanie w pionie, dopasowanie w poziomie, dopasowanie wymiarów)

 • Modyfikacja wymiarów brył z automatycznym dopasowaniem się skojarzonych brył

Pozycjonowanie brył

 

7) IgentForm- Modyfikacja brył (czas trwania 03:23)

Bryły składające się na konstrukcję mogą zostać ze sobą połączone w taki sposób, że modyfikacja parametrów w jednej bryle pociąga za sobą automatyczną modyfikację innych brył. Parametryczny opis brył daje również innowacyjną możliwość łatwego generowania różnych wariantów konstrukcji.

Film przedstawia następujące opcje:

 • Wczytanie kilku przykładowych plików(wybranie z listy ostatnio używanych przykładów)

 • Modyfikacja wybranych parametrów brył (generacja wariantów tej samej konstrukcji w przypadku pojedynczej bryły oraz grupy brył)

Modyfikacja brył

8) IgentForm- Modelowanie otworów (czas trwania 02:56)

Parametrem ściany jest elewacja, która składa się z otworów.

Film przedstawia następujące opcje:

 • Nadanie elewacji na ściany (modyfikacja rodzaju i położenia otworów, dopasowanie otworów w przypadku modyfikacji ścian)

 • Definicja nowych otworów i elewacji

Modelowanie otworów

 

9) IgentForm- Modelowanie schodów (czas trwania 02:45)

Schody są modelowane jako zbiór elementów typu spocznik, bieg prosty, zabieg oraz pochylnia. Domyślny, prostokątny kształt schodów można modyfikować poprzez docinanie ich do innych brył. Schody automatycznie dostosowują się do zadanej wysokości kondygnacji.

Film przedstawia następujące opcje:

 • Definicja nowych schodów (definicja poszczególnych biegów, ilość kondygnacji)

 • Docinanie schodów (zaokrąglenie schodów zabiegowych)

 • Pozycjonowanie klatki schodowej w konstrukcji (dopasowanie boku schodów do odpowiedniego boku konstrukcji)

Modelowanie schodów

 

10) IgentForm- Modelowanie pomieszczeń (czas trwania 02:38)

Zewnętrzny kontur bryły może być modyfikowany poprzez dodanie/usunięcie punktów lub zmianę ich położenia (tryb linii konturu) lub zmianę położenia osi (Tryb osi). Linie wewnętrzne można definiować pomiędzy punktami charakterystycznymi, które są automatycznie generowane jako punkty przecięć osi z osiami i liniami konturu zewnętrznego. Domyślne pomieszczenie jest generowane w oparciu o kontur zewnętrzny. Po definicji linii wewnętrznych i przypisaniu do nich ścian, program automatycznie wykryje wszystkie powstałe pomieszczenia i wyliczy ich powierzchnię z uwzględnieniem grubości ścian.

Film przedstawia następujące opcje:

 • Definicja linii wewnętrznych (modyfikacja położenia punktów konturu i osi, dodanie linii wewnętrznych)

 • Parametryzacja linii wewnętrznych (ściany, belki, słupy)

 • Modyfikacja wielkości pomieszczeń (automatyczne wyliczanie powierzchni pomieszczeń i całkowitej powierzchni użytkowej po modyfikacjach)

Modelowanie pomieszczeń

 

11) IgentForm- Galeria przykładów (czas trwania 01:46)

Film przedstawia następujące opcje:

 • Tryby wyświetlania konstrukcji (całość, pojedyncza bryła, pojedyncza bryła na tle całej konstrukcji)

 • Wyświetlenie listy przykładowych konstrukcji

Galeria przykładów

 

12) IgentForm- Eksport do programu Autodesk Robot Structural Analysis (czas trwania 01:41)

Po zamodelowaniu konstrukcji możliwy jest bezpośredni eksport do natywnego formatu (RTD) programu Autodesk Robot Structural Analysis. Eksportowany jest model analityczny, zatem zasadniczo jest to model przygotowany do obliczeń.

Film przedstawia następujące opcje:

 • Otwarcie istniejącego przykładu

 • Eksport do formatu RTD

 • Otwarcie przykładu w programie Autodesk Robot Structural Analysis

 • Wykonanie obliczeń konstrukcji w celu weryfikacji poprawności modelu (obciążenie ciężarem własnym) i prezentacja przemieszczeń

Eksport do programu Autodesk Robot Structural Analysis

 

13) IgentForm- Eksport do programu Autodesk Revit (czas trwania 02:24)

Po zamodelowaniu konstrukcji możliwy jest eksport do formatu IFC (wersja 2×3), który służy do wymiany informacji pomiędzy różnymi programami.

Film przedstawia następujące opcje:

 • Otwarcie istniejących przykładów

 • Eksport do formatu IFC

 • Otwarcie przykładów w programie Autodesk Revit

 • Wizualizacja modelu 3D

Eksport do programu Autodesk Revit

 

14) IgentForm- Eksport do programu Autodesk Concrete Building Structures (CBS) (czas trwania 02:46)

Po zamodelowaniu konstrukcji możliwy jest eksport do formatu IFC (wersja 2×3), który służy do wymiany informacji pomiędzy różnymi programami. W chwili obecnej eksportowany jest model analityczny konstrukcji, co powoduje, iż po zaimportowaniu model jest gotowy do obliczeń.

Film przedstawia następujące opcje:

 • Otwarcie istniejącego przykładu

 • Eksport do formatu IFC

 • Otwarcie przykładów w programie Autodesk Concrete Building Structures

 • Obliczenia (weryfikacja poprawności modelu, obliczenia metodą rozkładu wg powierzchni wpływu, wizualizacja wyników)

 • Utworzenie przekrycia dachowego

 • Obliczenia (obliczenia pełną metodą elementów skończonych, wizualizacja wyników)

Eksport do programu Autodesk Concrete Building Structures

 

15) IgentForm- Eksport do programu Autodesk 3ds Max (czas trwania 02:25)

Po zamodelowaniu konstrukcji możliwy jest eksport do formatu OBJ, który jest uniwersalnym formatem do wymiany modeli geometrycznych. Umożliwia to szybkie przeniesienie koncepcji projektowej i skorzystanie z zaawansowanych możliwości wizualizacyjnych programu Autodesk 3ds Max.

Film przedstawia następujące opcje:

 • Otwarcie istniejących przykładów

 • Eksport do formatu OBJ

 • Otwarcie przykładów w programie Autodesk 3ds Max

 • Wizualizacja 3D

Eksport do programu Autodesk 3ds Max

 

16) IgentForm- Eksport do programu ArchiCAD (czas trwania 03:52)

Po zamodelowaniu konstrukcji możliwy jest eksport do formatu IFC (wersja 2×3). Umożliwia to szybkie przeniesienie koncepcji projektowej, a następnie uszczegóławianie modelu w środowisku programu ArchiCAD.

Film przedstawia następujące opcje:

 • Otwarcie istniejących przykładów

 • Eksport do formatu IFC

 • Otwarcie przykładów w programie ArchiCAD

 • Wizualizacja modelu 3D

Eksport do programu ArchiCAD